Начало » Нормативни документи

Нормативни документи

Устав

Предмет на Камарата е да регулира дейността на независимите оценители и да гарантира свободния избор на оценител в условията на лоялна конкуренция

Процедура и правила

За кандидатстване и полагане на изпит пред камарата на независимите оценители в България за придобиване на правоспособност на независим оценител

Правилник за ред за вписване и водене на регистър

С настоящия правилник се уреждат редът на вписване и водене на регистъра на оценителите

Закон за независимите оценители

Този закон урежда правилния статут, условията и реда, регистъра, устройството, отговорността на оценителите, както и организацията на дейността на Камарата

Кодекс на професионалната етика

Този Кодекс съдържа основните правила на професионално поведение и взаимоотношения между независимите оценители и доверителите им

Правилник за устройтво и дейност на регионална колегия

С този Правилник се определят учредяването, устройството и
организацията на дейността на Регионалните Колегии /РК/ на Камарата

Български стандарти за оценяване

Българските стандарти за оценяване (БСО) са утвърдени от Общото
събрание на Камарата на независимите оценители в България