1.Как  да стана член на Камарата на независимите оценители в България?

Член на Камарата на независимите оценители в България може да стане всеки, който е придобил правоспособност съгласно чл. 7 от Закона за независимите оценители.

  1. Как се става член на Регионална колегия – София-град и София-област /РК СГСО/ ?

Член на РК СГСО  може да бъде всеки независим оценител, вписан в регистъра към КНОБ, живеещ на територията на гр. София, Перник,Кюстендил, Монтана, Дупница, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и др. градове на България. За целта се заплаща членски внос в банковата сметка на РК СГСО, попълва се заявление  и декларация за членство в КНОБ и РК СГСО (за тези, които все още не членуват в Камарата). Посочените документи се представят в офиса на КНОБ, заедно с копие на платежно за членския внос.Ако членуват в КНОБ и желаят членство в РК СГСО, трябва да напищат имейл със свободен текст, да изразят желанието си и да го адресират до офиса на КНОБ.

  1. Какъв е размерът на членския внос и кога се заплаща.

Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на КНОБ. За 2022г. размерът на членския внос е 120 лв. Срокът за неговото плащане е до 28 февруари на текущата година.

  1. Видове оценителски правоспособности, които могат да се придобият в КНОБ

Съгласно чл.6 от ЗНО, независимият оценител може да получи правоспособност за извършване на следните видове оценки на:
– недвижими имоти;
– Недвижими културни ценности;
– Машини и съоръжения;
– Права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения;
– Търговски предприятия и вземания;
– Финансови активи и финансови институции;
– Други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности;
– Земеделски земи и трайни насаждения;
– Поземлени имоти в горски територии

5.Правоспособност на независим оценител се придобива след:
– Успешно полагане на изпит пред Камарата на независимите оценители по процедура, приета от Общото събрание на Камарата;
– Писмено деклариране от лицето, че ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от Общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване;
– Вписване в регистъра към Камарата на независимите оценители и получаване на сертификат за правоспособност на независим оценител и печат.

6. Какво ми дава тази правоспособност?
Съгласно чл. 5 от ЗНО независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти.

7. Прекратяване на оценителската правоспособност.

Оценителската правоспособност може да бъде отнета /т.е. независимият оценител да бъде заличен от регистъра/ при наличие на някое от изброените в чл.11 от Закона за независимия оценител обстоятелства:
– Заличаване на лицето от търговския регистър или при обявяването му в ликвидация или в несъстоятелност;
– Неосъществяване на дейност като независим оценител за срок, по-дълъг от три години, с изключение на случаите, когато чуждестранно лице не извършва постоянна дейност на територията на Република България;
– Неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2/ Независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година по ред, определен от управителния съвет./;
– Установяване, че независимият оценител е престанал да отговаря на някое от изискванията на чл. 8, ал. 1 или чл. 17, ал. 1, 2 и 3;
– Неизпълнение на задължението по чл. 21;
– Изготвяне и подписване на три оценки, при извършването на които са установени нарушения по чл. 42;
– (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г.) неплащане на глоба по чл. 36, ал. 1, т. 2 или неплащане на разходите по чл. 44, ал. 3;
– Подадена молба.

8. Какви мероприятия се организират от РК СГСО.

РК СГСО организира семинари, кръгли маси и дискусии на теми, актуални за независимите оценители. Темите са съобразени с предложенията на нейните членове по оценителските правоспособности на членовете на Колегията . В мероприятията могат да участват членове на РКСГСО и КНОБ, както и независими оценители, които не са членове на КНОБ, при определени условия.

9. Общи събрания на КНОБ и РК СГСО

Организират се ежегодно редовни ОС. Извънредни ОС на КНОБ /РК/,може да се свикат по решение на УС на КНОБ /Съвета на РК СГСО/,по искане на най-малко една десета от членовете на Камарата или РК

10. Документи за вписване в регистъра на юридически лица могат да се намерят в сайта на КНОБ.Те трябва да отговарят на изисквания, посочени в ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, глава Трета.

11. Конкретни препоръки могат да бъдат представени в офиса на РК СГСО, офиса на КНОБ, по време на събрания, както и чрез електронна поща или форма за запитване в сайта РК СГСО.