1. Покана за свикване на ОС на РК СГСО на 26.11.2022 год.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София-град и София-област /РКСГСО/ на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на  26 ноември /събота/ от 09:00 часа в зала 3 на втория етаж, на Федерация научно технически съюзи България, на ул. „Г.С.Раковски 108” , при следния дневен ред :

 1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РКСГСО, към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.
 2. Избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.
 3. Избор на комисия по преброяване.
 4. Избор на комисия по предложенията.
 5. Избор на комисията по тайния избор на член на СРК,
 6. Гласуване на дневния ред на ОС на РК СГСО
 7. Отчет на Съвета на РК СГСО за дейността на колегията през 2022 год. Приемане отчет на Бюджета за 2022 год.
 8. Отчет на Финансовия Контрольор на РК СГСО за 2022 год
 9. Приемане на годишна програма за дейността на РК СГСО за 2023 год.
 10. Приемане на проектобюджет за 2023 год.
 11. Освобождаване от отговорност на Съвета на РКСГСО за 2022 г..
 12. Избор на член, на Съвета на РКСГСО.
 13. Други.

13.1.Предложение за провеждане на коледно парти на 10.12.2022 г.

 *Регистрация на участниците е от 08:00 до 09:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10:00 часа на 26 ноември 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК СГСО, с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК СГСО.