Общо събрание на Регионална колегия София-град София-област към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ ще се проведе на 25.11.2023 г. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ФНТС България, ет.2, зала 3”

Общо събрание на Регионална колегия София-град София-област към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ се проведе на 26.11.2022 г. /събота/ от 09:00 часа в гр. София, ФНТС България, ет.2, зала 3”

1. Покана за свикване на ОС на РК СГСО на 26.11.2022 год.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на Регионална колегия София-град и София-област /РКСГСО/ на основание чл. 30(5) от Устава и чл. 13(3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, свиква Общо Събрание на  26 ноември /събота/ от 09:00 часа в зала 3 на втория етаж, на Федерация научно технически съюзи България, на ул. „Г.С.Раковски 108” , при следния дневен ред :

 1. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РКСГСО, към КНОБ от Председателя на комисията по регистрация и преглед на пълномощните.
 2. Избор на комисия по регистрация на участниците в ОС.
 3. Избор на комисия по преброяване.
 4. Избор на комисия по предложенията.
 5. Избор на комисията по тайния избор на член на СРК,
 6. Гласуване на дневния ред на ОС на РК СГСО
 7. Отчет на Съвета на РК СГСО за дейността на колегията през 2022 год. Приемане отчет на Бюджета за 2022 год.
 8. Отчет на Финансовия Контрольор на РК СГСО за 2022 год
 9. Приемане на годишна програма за дейността на РК СГСО за 2023 год.
 10. Приемане на проектобюджет за 2023 год.
 11. Освобождаване от отговорност на Съвета на РКСГСО за 2022 г..
 12. Избор на член, на Съвета на РКСГСО.
 13. Други.

13.1.Предложение за провеждане на коледно парти на 10.12.2022 г.

 *Регистрация на участниците е от 08:00 до 09:00 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10:00 часа на 26 ноември 2022 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК СГСО, с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2022 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК СГСО.

 

ОТЧЕТ на НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ за 2021 г.- СРОК ДО 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ на НЕЗАВИСИМИЯ ОЦЕНИТЕЛ за 2021 г.- СРОК ДО 30.06.2022 г.

Уважаеми  колеги,

НАПОМНЯМЕ, ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ СА ПРЕДАЛИ  ОТЧЕТИТЕ СИ ЗА 2021 ГОДИНА

От днес 20.06.2022 г. до крайния срок за предаване на отчетите на независимите оценител за 2021 г. остават десет работни дни.

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗНО Отчета за 2021 г. се предава до 30.06.2022 г.,включително електронно в сайта на КНОБ.

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНО независимият оценител се заличава от Регистъра на независимите оценители при неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 2 от ЗНО.

Съвета на РК СГСО приветства присъединяването на нови членове към нашата Колегия

Съвета на РК СГСО приветства присъединяването на нови членове към нашата Колегия

Желаещите да станат членове на РКСГСО, трябва да са платили членски внос за съответната година и да попълнят заявление и декларация, в които да посочат към коя РК желаят да се присъединят.
От сайта ни можете да свалите Документите за членство и банковата сметка, по която да платите членския си внос.

Регионална колегия София – град и София – област притежава библиотека, която се намира и ползва от членовете й в офиса на колегията.

Регионална колегия София – град и София – област притежава библиотека, която се намира и ползва от членовете й в офиса на колегията.

Библиографска справка

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Управление на риска
Автор: доц.д-р Серафим Петров
Издателство „Авангард Прима”, София 2010 г.

2. Наръчник на съдебния експерт – първо издание
Авторски колектив с научен ръководител проф.д-р на ик.н. Иван Душанов
Издателство „Счетоводна къща” ЕООД, София 2001 г.

3. Списание Независим оценител, бр.2/2012 г.
Редакционен съвет: Ботю Борисов et al.
Издателство „Леонардо да Винчи”

4. Наръчник на бизнес оценяване-Методи , техники, разчети, анализи
Автор: Никола Христович
Издателство: „ФинСис” 1993 г.

5. Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните
одитори
Автор: Десислав Начков
Издателство:”Фенея”2010 г.

6. Приватизационният договор.Същност, Особености и Правно действие
Автор: Георги Хорозов
Издателство:”СИБИ”София 2000 г.

7. Следприватизационият контрол
Автор: Георги Хорозов
Издателство:”СИБИ”София 2000 г.

8. Геодезически и картографски методи в ландшафтната архитектура и екологията
Автор: доц. д-р инж.Венета Коцева
Издателство: Военногеографска служба 2012 г.

9.Етюди по история на геодезията и картографията в България
Автор: доц. д-р инж.Венета Коцева
Издателство: Военногеографска служба 2013 г.

10. Коментар върху закона за публичното-частно партньорство и правилника за
неговото прилагане.
Автор: Александър Трифонов
Издателство: Изадтелски консорциум КОТА 2013 г.

11. Определяне на стойността на компаниите
Автор: Димитър Ненков
Издателски комплекс УНСС, София 2015 г.

12. Политическите процеси и Общественото мнение в България през 2016 г.-
Годишен обзор-Първо издание 2017 г.
Издателство:”Сиела норма”- Алианс Принт

13. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЦЕННЬIХ БУМ АГ И БИЗНСА
РЕДАКТОР: И.В.КОРСУКОВОЙ
Издателство:”УНИВЕРСИТЕТ СИНЕГРИЯ”, МОСКВА 2016г.

14. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧЕБНО ПОСОБИЕ
Автор: О.Ф.МАСЛЕНКОВА,
Издателство:”КНОРУС, МОСКВА 2017 Г.

15. ОЦЕНКА КОМПАНИЙ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ
Автори: ФРЭНК ЭВАНС, ДЭВИД БИШОП
Издателство:”АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР” 2017 г.

16. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
УЧЕБНО ПОСОБИЕ,
Автори: Л.Е.БАСОВСКИЙ, Е.Н. БАСОВСКАЯ
Издателство:”ДОМ ИНФРА -М, 2011г.

17. ОСНОВЬI ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
УЧЕБНО ПОСОБИЕ
Автори:Г.А.Маховикова, Т.Г.Касьяненко
Издателство:”BOOK.ru,
” Москва, 2016 г.

18. Agile. Оценка и планирование проектов
Автор: Майк Кон
Издателство:”Альпина ПАБЛИШЕР”, Москва 2018 г.

19. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ,
ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ
Автори:А.С. Шапкин, В.А. Шапкин
Издателство:”Дашков и К”, Москва 2013 г.

20. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ С ОЦЕНКОЙ РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТОВ
Автор: В.Л. ГОРБУНОВ
Издателство:” РИОР ИНФРА – М”, Москва 2016 г.

21. ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИЙ И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКИ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Автори:В.Я.Вилисов, А.В.Вилисова
Издателство:” РИОР ИНФРА – М”, Москва 2015 г.

22. ИННОВАЦИОНЫЙ БИЗНЕС ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОЦЕНКИ АКТИВОВ
Автор:К.В.Сафарян
Издателство: „ДЕЛО”, Москва 2010 г.

23. ИННОВАЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЬЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО
ОЦЕНКА
Автори: И.П. Дежкина, Г.А. Поташева
Издателство:” ИНФРА – М”, Москва 2010г.

24, АБОНАМЕНТ:

24.1. Вопросьi оценки N 03 2018 г.
24.2 Вопросьi оценки N 04 2018 г.
24.3. Вопросьi оценки N 01 2019 г.
24.4. Вопросьi оценки N 02 2019 г.
24.5. Вопросьi оценки N 03 2019 г.
24.6. Вопросьi оценки N 04 2019 г.
24.7. Вопросьi оценки N 01 2020 г.
24.8. Вопросьi оценки N 02 2020 г.
24.9. Вопросьi оценки N 03 2020 г.
24.10. Вопросьi оценки N 04 2020 г.
24.11. Вопросьi оценки N 01 2021 г.
24.12. Вопросьi оценки N 02 2021 г.
24.13. Вопросьi оценки N 03 2021 г.
24.14. Вопросьi оценки N 04 2021 г.
24.15. Вопросьi оценки N 01 2022 г.
24.16. Вопросьi оценки N 02 2022 г.
24.17. Вопросьi оценки N 03 2022 г.
24.18. Вопросьi оценки N 04 2022 г.
24.19. Вопросьi оценки N 01 2023 г.
24.20. Вопросьi оценки N 02 2023 г.