Начало » тест

форма за Участие  в Квалификационни Мероприятия

З А Я В Л Е Н И Е

за участие в квалификационно мероприятие дискусия на тема:

„ОЦЕНКА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ при процедура по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ“

30 Септември 2023 год.

Модератор: Весел Пендичев и Мария Янакиева-Златарева

    Цена на мероприятието

    Получател: КНОБ ТЕКСТ в пл. нареждане: Участие в квалиф. мероприятие на 30.09.2023г., трите имена на участника и ЕГН Фактурите се издават за участника лично, в съответствие с извършеното плащане; Ако плащането е извършено от юридическо лице, фактурата се издава на юридическото лице, като в това заявление се посочват данни за юридическото лице:

    Данни за фактура (не са задължителни)
    Моля, прикачете платежното нареждане за участие или документ за безплатно участие, включващ темата на дискусията

    С подписване на настоящото заявление, заявителят декларира, че дава съгласие КНОБ да съхранява и обработва предоставените лични данни Към настоящото Заявление прилагам копие на платежния документ за участие. Забележка: Документите да се изпратят на ел. адрес: srksofia.main@gmail.com до 28.09.2023 г. За повече информация: РК София град и София област тел.: 0884 440 990 лице за контакт: г-жа Райна Бойдева